Ensamheter : en utforskande brevväxling
Karin Dahlberg

Ensamheter : en utforskande brevväxling

5

Ensamheter : en utforskande brevväxling - Ensamheter : en utforskande brevväxling por Karin Dahlberg. El libro publicado por Liber. Contiene 165 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Descargar Se requiere registro

Ensamhet är ett mångtydigt mänskligt fenomen. Den kan vara både en tillgång och en börda. I en personlig brevväxling belyser författarna detta gåtfulla fenomen.

Läs mer
Vad är ensamhet? Hur kan vi förstå ensamhet? Kan vi upphäva ensamhet? I denna brevväxling mellan författarna vänder och vrider de på ensamhet som företeelse och begrepp. I det sammanhanget berörs även andra existentiella innebörder som skuld och skam, val som görs i livet och upplevelser av tid och rum. Upplevelser av ensamhet knyts också till vårdlidande, det vill säga det onödiga lidande som orsakas av vårdande. Breven rör sig mellan teori och det praktiskt konkreta, mellan den personliga reflektionen och den vetenskapliga förståelsen. Genom textens originella tilltal vänder sig boken inte bara till dem som möter människor i sina yrken utan också till en bred allmänhet. Ensamhet angår oss alla.

Om författarna
De tre författarna har lång erfarenhet av såväl sjukvård som akademisk forskning: Karin Dahlberg är författare och professor i vårdvetenskap. Carl-Magnus Stolt är läkare, författare och var Sveriges förste professor i humanistisk medicin. Helena Dahlberg är idéhistoriker, dansare och filosof.

Review
"Ensamhet är ämnet för en givande brevväxling mellan professorn i vårdvetenskap Karin Dahlberg och Carl-Magnus Stolt, läkare samt professor i humanistisk medicin, bägge författare till ett flertal fackböcker. Det första brevet är skrivet i januari 2006 och det avslutande i maj 2014. Under tiden ansluter även idéhistorikern och filosofen Helena Dahlberg med intressanta bidrag. Breven är personligt hållna, samtidigt som författarnas respektive yrkes- och akademiska erfarenheter tillför vetenskapligt värdefulla synpunkter. I sin helhet ett berikande och belysande samtal, genomsyrat av respektfull öppenhet och en insikt om att företeelsen ständigt väcker nya teoretiska och praktiska frågor, inte minst kring tillhörande begrepp som gemenskap, sammanhang, tid, sjukdom, exil, skuld, skam, delaktighet och frånvaro. En utmärkt berörande bok - som med ett något mer iögonenfallande och kraftfullt omslag samt ett antal sparsmakade bilder lättare lockat även en bredare läsekrets." -BTJ häftet nr 8, 2015 Lektör Margareta Wiman

"Denna bok skildrar en personlig brevväxling som pågått mellan författarna under många år. I denna brevväxling försöker de på ett intressant och engagerande sätt att utreda vad fenomenet ensamhet egentligen är. Redan inledningsvis fastslås att ensamhet kan vara av flera olika slag och att det därför inte finns en ensamhet, utan det är egentligen ensamheter. De tre författarna bidrar med olika idéer och tankeperspektiv till att förstå ensamhet. Carl-Magnus Stolt vänder sig främst till litteraturen och poesin, medan Karin Dahlberg använder egen forskning samt viss existensfilosofi i utredningen och Helena Dahlberg bidrar med ett filosofiskt perspektiv. Gemensamt för dem är att de även använder egna levda erfarenheter av ensamhet och här delar de generöst med sig av livshändelser som har berört dem samt livsval som de har gjort.
Bokens innehåll har en allmänmänsklig och existentiell karaktär som berör läsaren på djupet. Ensamhetens gåtfullhet genomsyrar boken. Författarna har en respektfull och fin ton till varandra i brevväxlingen och de bygger vidare på varandras brev i utredningen av ensamhet. För läsaren blir det mycket tydligt att ensamhet är ett komplicerat och svårfångat fenomen. Dess outgrundlighet är tongivande genom hela boken. På samma sätt som det finns en ambivalens, mångtydighet och osäkerhet i att förstå människan finns det en problematik i att förstå ensamhet, eftersom fenomenet är djupt förankrat i människans existens.
I boken speglas hur ensamhet kan vara såväl stimulerande och kreativ som nedbrytande och isolerande. Ensamhet kan upplevas som påtvingad eller självvald, vilket också problematiseras i boken. Här framkommer ambivalensen i de val som vi människor gör under livet och frågan ställs om även den påtvingade ensamheten kan väljas och på så sätt bli till en självvald ensamhet. Ensamhet är ofta förknippad med känslor av skam och skuld, vilket författarna belyser på kraftfullt sätt genom bl.a. egna erfarenheter. I speciella situationer, som präglas av utsatthet, kan ensamheten bli mycket stark. Med stöd i filosofin konstateras att ensamhet inte är ”antingen eller” utan ”både och”. Att förstå ensamhet är att närma sig existensens innersta och vi människor är alltid både ensamma och i gemenskap. Ett budskap är att inte polarisera ensamhet och gemenskap, utan de är varandras förutsättningar och samtida fenomen. Boken rymmer många tänkvärda reflexioner som ger ensamhet en mening, exempelvis; Ensamheten tiger inte still som hälsa, utan är högljudd på samma sätt som sjukdom, Att filosofera, att sitta och tänka är en ensamhetens praktik.
Brevväxlingen kombinerar konst och vetenskap på ett följsamt sätt, där det blir tydligt att vetenskapens språk är för snävt för att beskriva ensamhetens innersta väsen. Boken behandlar flera teman av ensamheter, såsom exilens och utstötthetens, hemlöshetens och den sociala isoleringens ensamhet, ensamhet vid livshotande tillstånd, sjukdomar och sorg samt inför döden samt hur ensamhet kan upphävas. På så sätt är boken allsidig i sin utredning av vad ensamhet är och därmed intressant för människor i allmänhet, men i synnerhet för personal inom människovårdande yrken. Här kan nämnas att boken även berör vårdlidande, det onödiga lidande som orsakas av vårdande och som skapar ensamhet som är av ondo.
Inom vårdvetenskap fyller denna bok en kunskapslucka. Ensamhetsfenomenet har inte tidigare belysts på ett så djupgående och mångsidigt sätt. Boken ger vårdare viktiga redskap för att bättre förstå den sårbara patientens perspektiv och därmed ges bättre möjligheter att stödja dennes hälsoprocesser. Boken bör ingå som kurslitteratur i samtliga vårdutbildningar där den kommer att fylla ett tomrum, eftersom motsvarade litteratur inte finns tidigare." -Margaretha Ekebergh, professor i vårdvetenskap, Borås, 2015-06-17

Ensamheter : en utforskande brevväxling gratuit, Ensamheter : en utforskande brevväxling PDF, Ensamheter : en utforskande brevväxling EPUB, Ensamheter : en utforskande brevväxling AudioBook